Zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie:


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1)    sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron,
2)    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3)    sporządza poświadczenia,
4)    doręcza oświadczenia,
5)    spisuje protokoły,
6)    sporządza protesty weksli i czeków,
7)    przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
8)    sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9)    sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10)    sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.